logo ניהול פרוייקטים, הנדסה חומרי סלילה, חקירות גיאוטכניות   ENG RUS heb
tel  
 
 
 
סלילת כבישים
החברה מתמחה בביצוע סקרים גיאולוגיים והנדסיים עבור סלילת כבישים, חישובים של פרמטרים גיאוטכניים של שתית ותשתית המסילות, בקרת איכות במהלך ביצוע עבודות שדה .
אחת העדיפויות של החברה היא ייצוב קרקעות מקומיים מייצב פולימרי , אשר יכול להפחית באופן משמעותי את עלות הבנייה להגדיל את תקופת נצול .
בבוצעו ע"י החברה בהצלחה מספר Pilot Projects בתנאים גיאוטכניים ואקלימיים שונים .
הצגה:ייצוב קרקעות בעזרת פולימרים=(PPT: 2.104k)
להוריד גרסה להדפסה (PDF: 3.00k)
רוסיה
קלוגה
ארמניה
ספיטק
אטיופיה
אדיס אבבה